Andrzej Marczak
tel : 606 966 251
kontakt@kravmagaextreme.pl
Centrum Szkolenia
Krav Maga
Kielce ul. Seminaryjska 29 A


Mapa dojazdu:

Baza Szkoleniowa CSBOT "Marzysz"


Mapa dojazdu:


Baza Szkoleniowa CS BOT "Marzysz


Sale wyk?adowe posiadaj? pe?ne interaktywne zaplecze dydaktyczne.

 

Specjalistyczny tor przeszkód sprawdza przygotowanie sprawno?ciowo - wydolno?ciowe oraz predyspozycje psychologiczne przy ekstremalnym wysi?ku. 

Strzelnica taktyczna obiekt strzelecki CQB umo?liwiaj?cy prac? na broni szkoleniowej krótkiej i d?ugiej wyposa?onej w amunicj? symulacyjn? RAM. Rozk?ad pomieszczenia mo?e by? dowolnie modyfikowany. Ca?o?? obiektu jest wykorzystywana do treningu w rozwi?zywaniu skomplikowanych sytuacji i daje mo?liwo?? szkolenia w realnych scenariuszach taktycznych CQB


Do szkole? wykorzystujemy bro? paln? bojow?,

Jak równie? bro? szkoleniow? RAM b?d?c? ich odpowiednikami


Autobus szkoleniowy


Nasza baza szkoleniowa rozwija umiej?tno?ci strzeleckie w ró?nych warunkach cz?sto ekstremalnie trudnych w po??czeniu z izraelskimi procedurami bezpiecze?stwa osobistego i walki w bliskim kontakcie Krav Maga

Tutaj kursanci naucz? si? realnej walki z kilkoma uzbrojonymi napastnikami w warunkach zbli?onych do rzeczywistych zagro?e?, naucz? si? pokona? stres pola walki, wzmocni? w?asn? psychik? i naucz? si? skutecznych technik samoobrony oraz strzelania bojowego