Oferujemy szeroki zakres us?ug szkoleniowych dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.


Dlatego zapraszamy Panstwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.

Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.


Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"

FITKRAV to po??czenie specjalistycznych ?wicze? fitness z izraelskimi procedurami bezpiecze?stwa osobistego Krav Maga.

Zach?camy wszystkie Panie, gdy? specjalnie dla nich przygotowali?my plan treningowy w formie kursu, jakim jest izraelska samoobrona kobiet. Dzi?ki niemu nauczycie si? jak przy si?owej przewadze przeciwnika skutecznie radzi? sobie w przypadku próby napa?ci czy kradzie?y.
Dzi?ki odpowiednio dobranym ?wiczeniom fitness poprawimy tak?e Twoj? kondycj?, zadbamy o sylwetk?, nauczymy jak pokonywa? stres, zmotywujemy do dalszej pracy nad sprawno?ci? fizyczn? oraz bezpiecze?stwem w?asnym

Odpowiednie ?wiczenia modeluj?ce w po??czeniu z aktywno?ci? aerobow? i diet? pozwalaj? na stracenie niechcianych kilogramów bez efektu jo-jo. Podczas diety redukuj?cej nasz organizm stara si? zmniejszy? metabolizm podstawowy, co w efekcie, po zako?czeniu stosowania diety, objawia si? przybraniem na wadze.

Ruch, wysi?ek fizyczny zmniejsza ch?? si?gania po jedzenie, a ?wiczenia modeluj?ce zakre?laj? pi?kne kszta?ty cia?a.

Je?li ci?gle narzekasz na nieustanny niedosyt wolnego czasu, a jego brak nie pozwala na usystematyzowany tryb ?ycia i za?ywania ruchu, je?eli wi?kszo?? czasu przebywasz w firmie albo przy komputerze, a Twoja sylwetka zaczyna pozostawia? nieco do ?yczenia...
Nie przejmuj si?! Zdecydowanie masz jeszcze szans? to wszystko zmieni?.

Proponujemy fachow? opiek? instruktorów, którzy posiadaj? niezb?dne do?wiadczenie i uprawnienia.


Zaj?cia odbywaj? si? w pi?tki o godz.18.00
w Centrum Szkolenia Krav Maga
Kielce ul. Seminaryjska 29 A
Czas trwania treningu 60min