Oferujemy szeroki zakres us?ug szkoleniowych dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.


Dlatego zapraszamy Panstwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.

Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.


Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"
Nasza firma organizuje sta?e specjalistyczne kursy oraz seminaria o tematyce

" Bezpiecze?stwo osobiste w ?yciu prywatnym i zawodowym"


Jeste?my organizatorami obozów szkoleniowych letnich oraz zimowych jak równie? wyjazdów weekendowych po?wi?conych specjalistycznym zagadnieniom uwzgl?dniaj?cym konkretne zagro?enia z jakimi spotykaj? si? nasi klienci.