Aktualno?ci

 


Zapraszamy na nasze obozy militarne
w
Bieszczadach.


wi?cej...

 


 

 

Strzelanie Bojowe z certyfikatem


wi?cej...

 


 

 

Zlot ASG. Ilo?? uczestników to 500 osób.


wi?cej...


 


 

 

Zobacz jak skutecznie mo?esz si? broni? przed teoretycznie "mocniejszym" przeciwnikiem


wi?cej...

Chcesz poczu? si? jak komandos si? specjalnych?
Chcesz pozna? zaawansowane techniki Krav Maga
Proponujemy udzia? w specjalnym szkoleniu militarnym!Przez najbli?sze dni poczujesz si? jak ?o?nierz elitarnej formacji specjalnej. Proponujemy szkolenie oparte na dzia?aniach grup specjalnych: zwiad, rozpoznanie specjalne misje "Znajd? i zniszcz", zdobywanie obiektów zurbanizowanych. Podstawy poruszania si? po lesie, taktyka dzia?ania grupy specjalnej, organizacja bazy, pokonywanie przeszkód terenowych, organizacja zasadzki na pojazd, dzia?ania w ci?gu dnia i nocy, to wybrane tematy z planu zaj?? na tym obozie.


Poznasz skuteczne techniki Izraelskiej Samoobrony Krav Maga w obliczu napa?ci kilku agresorów uzbrojonych w niebezpieczne narz?dzia typu; nó?, maczeta, kij itp. Na kolejnych szkoleniach kursanci sprawdzaj? si? podczas "Misji specjalnych" w górach. Uczestnik otrzymuje na czas szkolenia kamizelk? szkoleniow? taktyczn?, pas i kabur?, atrap? broni krótkiej i karabinu maszynowego ( Glock, Walther, MP5, M-4), radiostacj? do ??czno?ci wewn?trz grupy.


Na obozie uczestnicy przejd? program selekcji jak? przechodz? kandydaci do pracy w ukierunkowanych formach ochrony.
Uczestnicy poznaj? podstawy dzia?ania grupy antyterrorystycznej: obs?ug? broni i sprz?tu, konstrukcje planu, podej?cie pod obiekt, uzyskanie zaskoczenia, szturm, przej?cie zak?adników, wyj?cie z obiektu, to tylko cz??? oferowanych tematów na szkoleniu. Szkolenie zorganizowane jest panelowo tak, aby ka?dy element mo?na by?o ??czy? ze sob?.

ZAAWANSOWANY PROGRAM PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ W programie du?y nacisk po?o?ono na ?wiczenia praktyczne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacjach ekstremalnie stresowych (taktyka czerwona)
Jak zbudowa? w?asny zestaw, co, na jak? okazj? zabra?, jak i w co spakowa? ca?y asortyment? Postaramy si? pomóc znale?? odpowiedzi na te pytania i wskaza? kierunek w doborze opakowania i wyposa?enia zestawu medycznego do udzielania pomocy w nag?ych wypadkach.


Szkolenia przez nas organizowane, kszta?tuj? umiej?tno?ci techniki i taktyki w nieustannie rozwijaj?cym si? kierunku jakim jest bezpiecze?stwo.


Program strzelania i ochrony osób:
Celem szkolenia jest rozwini?cie umiej?tno?ci w u?ywaniu pistoletu i karabinów. Kursanci stopniowo zapoznaj? si? z podstawami obs?ugi, strzelania na celno?? a? po zaawansowane techniki strzeleckie i elementy taktyki. Kursant ma rozwin?? umiej?tno?ci które podnios? jego szybko??, celno?? i pewno?? w pos?ugiwaniu si? pistoletem i karabinkiem.
Strzelania zadaniowe s? intensywne, realistyczne i wymagaj?ce fizycznie

Prze?yj fantastyczn? przygod? z Krav Maga,
Poczuj klimat Bieszczad, ognisk, wspólnej zabawy.

B?d? osob?, która inwestuje we w?asne bezpiecze?stwo.
Poprawia sprawno?? fizyczn?.
Stawia sobie nowe wyzwania.

Ten obóz jest dla takich w?a?nie osób, ten obóz jest dla Ciebie!!!


Obóz ko?czy si? otrzymaniem certyfikatu

 
Zg?oszenia:
kontakt@kravmagaextreme.pl


Liczba uczestników ograniczona