Aktualno?ci

 


Zapraszamy na nasze obozy militarne
w
Bieszczadach.


wi?cej...

 


 

 

Strzelanie Bojowe z certyfikatem


wi?cej...

 


 

 

Zlot ASG. Ilo?? uczestników to 500 osób.


wi?cej...


 


 

 

Zobacz jak skutecznie mo?esz si? broni? przed teoretycznie "mocniejszym" przeciwnikiem


wi?cej...

 

Jest nam mi?o poinformowa? Pa?stwa, i?

Centrum Szkolenia B. O. T. Bezpiecze?stwo-Ochrona-Taktyka
otrzyma?o dofinansowanie na realizacj? projektu

"Bezpieczna praca -
wzmocnienie kwalifikacji pracowników
w zakresie ochrony w?asnej w sytuacjach zawodowych"Podstawowe informacje o projekcie:

Instytucja realizuj?ca projekt:
Kielecka Szko?a J?zyków Obcych InterCollege Robert Jagie??o & Lech Zi?cik

Partnerzy projektu:
Centrum Szkolenia B. O. T. Bezpiecze?stwo-Ochrona-Taktyka Andrzej Marczak

Instytucja Po?rednicz?ca II stopnia:
Wojewódzki Urz?d Pracy w Kielcach

Numer i nazwa Priorytetu:
VIII. Regionalne kadry gospodarki

Numer i nazwa Dzia?ania:
8.1. Rozwój pracowników i przedsi?biorstw w regionie

Numer i nazwa Poddzia?ania:
8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsi?biorstw

Obszar realizacji projektu:
Województwo ?wi?tokrzyskie

Okres realizacji:
1 pa?dziernik 2010r. - 31 listopad 2012rOdbiorcami projektu jest 296 osób doros?ych pracuj?cych, które po godzinach pracy chc? podwy?szy? swoje kwalifikacje i przygotowanie zawodowe. Projekt jest skierowany wy??cznie do mieszka?ców woj. ?wi?tokrzyskiego. Zak?ada si?, ?e co najmniej po?owa uczestników (148) b?dzie pochodzi? z sektora przedsi?biorstw. Wsparcie jest otwarte, kierowane g?ównie do:

* Pracowników ochrony (g?ównie firmy ochroniarskie), pracownicy s?u?b mundur. (policja, stra?, celnicy, stra?acy, itd.), pracownicy s?u?b kontrolnych (np. urz?dnicy skarbowi, inspektorzy)
* Pracowników obs?ugi banków i instytucji finansowych
* Pracowników obs?ugi (np. sklepów, stacji paliw, centrów handlowych, inspekcji, itd.)
* Pracowników transportu (kolejarze, kierowcy, konduktorzy, kontrolerzy MPK, dró?nicy, taksówkarze, itp.)
* Pracowników s?u?b medycznych (np. piel?gniarki) i s?u?b socjalnych (np. pracownicy OPR)


Cel g?ówny - wzmocnienie kwalifikacji 296 doros?ych osób pracuj?cych w bran?ach zwi?zanych ze zdrowiem i bezpiecze?stwem osób i obiektów, zamieszka?ych w woj. ?wi?tokrzyskim w zakresie poprawy bezpiecze?stwa pracy i znajomo?ci j?zyka angielskiego do ko?ca listopada 2012 roku.

Cel szczegó?owy 1
- przygotowanie 24 pracowników do uzyskania licencji pracownika ochrony I b?d? II stopnia

Cel szczegó?owy 2
- przygotowanie 64 pracowników do wykonywania zada? zwi?zanych z ochron? imprez masowych

Cel szczegó?owy 3
- podniesienie kwalifikacji 168 pracowników s?u?b mundurowych, ochrony, banków, s?u?b medycznych i socjalnych oraz transportu publicznego i in. w zakresie zachowa? w sytuacjach zagro?enia w trakcie wykonywania obowi?zków s?u?bowych w terenie

Cel szczegó?owy 4
- podniesienie kwalifikacji j?zykowych 80 pracowników bran? zwi?zanych z organizacj? mistrzostw Euro 2012

Cel szczegó?owy 5
- zwi?kszenie motywacji i wiary we w?asne mo?liwo?ci oraz pewno?ci siebie wszystkich uczestników projektu

Cel szczegó?owy 6
- zapewnienie szczególnego wsparcia dla grup defaworyzowanych (kobiety, osoby w wieku 45+ oraz osoby o niskim wykszta?ceniu)Kursy/Seminaria:


1. Kurs "Pracownik ochrony z licencj? ochrony I stopnia"

zrealizowany
2. Kurs "Ochrona imprez masowych"

zrealizowany
3. Kurs "Techniki interwencji, zachowanie w sytuacji zagro?enia"

zrealizowany
4. Seminarium "Techniki antyterrorystyczne i ochrona VIP"

zrealizowany
5. Seminarium "Pierwsza pomoc przedlekarska"

zrealizowany
6. Seminarium "Zagro?enia kryminalne w pracy pracowników banków i instytucji finansowych"

zrealizowany
7. Seminarium "Sytuacje zagro?enia w pracy personelu obs?ugi"

zrealizowany
8. Seminarium "Bezpiecze?stwo pracowników w ?rodkach transportu publicznego"

zrealizowany
9. Seminarium "Bezpiecze?stwo pracowników w ?rodkach transportu publicznego + pierwsza pomoc przedlekarska"

zrealizowany
10. Seminarium "Bezpiecze?stwo pracowników s?u?b socjalnych + pierwsza pomoc przedlekarska"

zrealizowany
11. Seminarium "Bezpiecze?stwo pracowników s?u?b medycznych"

zrealizowany
12. Kurs j?zyka angielskiego tematyczny zwi?zany z mistrzostwami EURO 2012

zrealizowany
13. Warsztaty j?zykowe tematyczne

zrealizowany
WSZYSTKIE KURSY W RAMACH PROJEKTU S? CA?KOWICIE BEZP?ATNE

 

Do pobrania


Deklaracja udzia?u OCR.doc
Formularz zg?oszeniowy OCR.doc

Regulamin rekrutacji.doc Umowa z uczestnikiem.doc

Za?wiadczenie od pracodawcy.doc