Oferujemy szeroki zakres us?ug szkoleniowych dotycz?cych bezpiecze?stwa osobistego w sytuacjach zagro?enia zdrowia i ?ycia.

Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.


Dlatego zapraszamy Panstwa na nasze specjalistyczne treningi
w trosce o bezpiecze?stwo w?asne jak i waszych najbli?szych.

Nie wa?ny jest wiek, kondycja, wygl?d.


Wa?ne, ?e wybierzesz "bezpiecze?stwo"
Krav Maga Exclusive - Kielce zaj?cia indywidualne


Zapraszamy na treningi indywidualne z mi?dzynarodowym ekspertem Krav Maga

Treningi w bardzo ma?ych grupach, indywidualnie dopasowane do ka?dego uczestnika.
Trening Krav Maga exclusive to zaawansowany trening specjalny pozwalaj?cy w krótkim czasie nauczy? si? broni? siebie i swoich bliskich.

Treningi mog? odbywa? si? w nast?puj?cych formach:
1 na 1 - czyli student i instruktor,
2 na 1 - para studentów i instruktor - zalecana forma
Grupa +1 - czyli zorganizowana grupa ludzi i instruktor

Treningi indywidualne Nasze szkolenia zyska?y aprobat? wielu firm jak i klientów indywidualnych. Zaufali nam biznesmeni, przedsi?biorcy, s?u?by mundurowe a tak?e lekarze, s?dziowie, pracownicy kolei oraz inni zwykli ludzie, którzy chc? aby o ich ?yciu nie decydowali agresorzy.

Plan oraz terminy zaj?? opracujemy ca?kowicie indywidualnie
z uwzgl?dnieniem Twoich potrzeb tak, aby? jak najszybciej osi?gn?? po??dany efekt. Intensywno?? zaj?? zostanie dostosowana do efektów, które chcesz osi?gn??.

Treningi personalne przeznaczone s? dla osób wymagaj?cych, pragn?cych robi? szybkie post?py podczas indywidualnych sesji.

Zapewniamy dyskrecj? oraz komfort prowadzonych treningów

Staniesz si? naszym oczkiem w g?owie, a my staniemy si? Twoimi ulubionymi trenerami osobistymi

Rachunek korzy?ci jest prosty. Przyjd?, a sam si? przekonasz!


Standardowo jednostka treningowa wynosi 60 - 120 min
TRENING INDYWIDUALNY


Trening 90 min Cena Karnet miesi?czny
1 x w tyg. 480 z? (4 treningi po 120 z?)
2 x w tyg. 800 z? (8 treningi po 100 z?)TRENING DLA DWÓCH OSÓB


Trening 90 min Cena Karnet miesi?czny
1 x w tyg. 800 z? (4 treningi po 100 z?)
2 x w tyg. 640 z? (8 treningi po 80 z?)


dzieci, studenci, s?u?by mundurowe: 60 z?
dziecko+rodzic: 1 trening 80 z?

TRENING DLA MA?YCH GRUP

Koszt miesi?czny ustalany jest w zale?no?ci od ilo?ci grupy oraz ilo?ci

i miejsca treningów a tak?e panelu treningowego.

Cennik treningów personalnych jest szacunkowy, ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszystkie kwestie sporne dotycz?ce cennika treningów, udzielonych indywidualnie rabatów rozstrzyga bezpo?rednio instruktor prowadz?cy

W razie jakichkolwiek pyta? prosz? dzwoni? lub kontaktowa? si? drog? mailow?!
Tel: 606 966 251

kontakt@kravmagaextreme.pl